Choď na obsah Choď na menu
 


Čo čaká majiteľov jácht po vstupe Chorvátska do EU.

 
Čo je dobré vedieť pri vstupe do Grécka:                   
 
Príprava nových daní  !!!!       

Informácie pre jachtárov:                                                 


Poplatky pro bezpečnost jízdy, ukázka nového formuláře pro seznam osob na plavidle a ukázka nove nálepky, která se musí viditelně nalepit na plavidlo a na seznam osob na plavidle.

 

Na základě článku 1020. odstavce 1. pod řádkem 2. Námořního zákoníku (Narodne novine č. 181/2004) Vláda republiky Chorvatsko vydává

NAŘÍZENÍ O PODMÍNKÁCH PŘÍJEZDU A POBYTU ZAHRANIČNÍCH PLAVIDEL PRO SPORT A REKREACI VE VNITŘNÍCH NÁMOŘNÍCH VODÁCH A TERITORIÁLNÍM MOŘI REPUBLIKY CHORVATSKO

Článek 1.

Toto Nařízení předpisuje podmínky příjezdu a pobytu zahraničních plavidel ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatska za účelem rekreace, okružních plaveb, účasti ve sportovních soutěžích nebo nautických výstavách.

Článek 2.

Jednotlivé výrazy v tomto Nařízení mají následující významy:

 • plavidlo je loďka nebo jachta cizí státní příslušnosti
 • velitel plavidla je osoba, která jej řídí a zodpovídá za jeho bezpečnost a zákonné používání
 • nálepka je označení, kterým se dokazuje přihlášení příjezdu, splnění podmínek pro plavbu v Chorvatsku a uhrazení poplatku za bezpečnost plavby, osvětlení majáků a námořní informační mapu.
 • za plavbu v Chorvatské republice se považuje plavba ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatska, kromě neškodného průjezdu teritoriálním mořem.
 • Ministrem je ministr nadřízený námořním činnostem.

Článek 3.

Plavidlem z článku 1. tohoto Nařízení se nesmí provozovat převoz cestujících v Chorvatské republice za finanční úhradu, tj. není povoleno provozovat ekonomickou činnost.

Plavba v Chorvatské republice

Článek 4.

Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí po moři, je povinen nejkratší cestou vplout do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní dopravu kvůli provedení hraniční kontroly a učinit následující:

 • obstarat nálepku
 • ověřit seznam posádky na kapitanátu nebo lodním úřadu.

Článek 5.

Velitel plavidla, které je do Chorvatska dovezeno po pevnině nebo je ponecháno pod dohledem v přístavu, či na jiném povoleném místě v Chorvatsku, je povinen před začátkem plavby:

 • obstarat nálepku
 • ověřit seznam posádky na kapitanátu nebo lodním úřadu

Článek 6.

 1. Plavidlo musí být na viditelném místě označeno nálepkou.
 2. Nálepku nemusí mít plavidlo, jehož délka je menší než 2,5 m nebo jehož celková síla pohonného motoru je menší než 5 KW.
 3. Nálepku nemusí mít plavidla na vesla, bez ohledu na svoji délku (např. kajak, lehký člun, šlapadlo apod.)
 4. Nálepku nemusí mít plavidlo, pokud je uschováno v přístavu nebo na jiném povoleném místě v Chorvatsku.
 5. Platnost nálepky je rok ode dne vydání a pro jedno plavidlo se může ročně vydat pouze jedna nálepka.
 6. Nálepku vydává kapitanát nebo lodní úřad.
 7. Při vydávání nálepky kapitanát prověřuje, jestli plavidlo i posádka splňují podmínky pro plavbu v Chorvatské republice.
 8. U plavidla, na které se vztahuje článek 7. tohoto Nařízení, nálepka se musí zalepit na popis osob z článku 7. tohoto Nařízení.
 9. Vzor nálepky je zobrazen v Příloze 1, která se součástí tohoto Nařízení.

Popis osob

Článek 7.

 1. Velitel plavidla, které má v úmyslu měnit posádku průběhem plavby v Chorvatské republice, je povinen při obstarávání nálepky na kapitanátu nebo lodním úřadu ověřit seznam osob, které budou pobývat na plavidlu v době platnosti nálepky.
 2. Seznam osob je jmenný seznam osob, které v období platnosti nálepky mohou pobývat a plout na plavidle podle článku 1. tohoto Nařízení
 3. Seznam osob podle odstavce 1. a 2. tohoto článku se ověřuje útržkem nálepky.
 4. Vzor seznamu osob podle odstavce 1. a 2. tohoto článku, je zobrazen v Příloze 2, která je součástí tohoto Nařízení.
 5. Počet osob na seznamu podle odstavce 1. a 2. tohoto článku, nemůže být větší od dvojnásobného počtu osob, které shodně s doklady plavidla mohou pobývat na plavidlu.
 6. Výjimečně na žádost osoby, která řídí plavidlo, přístavní kapitán může, pokud žádost uzná jako odůvodněnou, navrhnout Ministerstvu, aby povolilo nalodění osoby, která není uvedena na seznamu osob podle odstavce 1. a 2. tohoto článku.
 7. Pokud se v průběhu kontroly zjistí, že se na plavidlu z odstavce 1. tohoto článku nachází osoba, která není uvedena na seznamu osob dle odstavce 1. a 2. tohoto článku, seznam osob není ověřen útržkem nálepky nebo žádný není, bude považováno, že se plavidlo využívá ke kabotáži (vnitrostátní přepravě za účelem výdělku).

Článek 8.

Plavidlo, které se plaví v Chorvatské republice, musí mít následující originální doklady:

 • nálepku
 • ověřený seznam posádky a cestujících
 • ověřený seznam osob, které pobývají na plavidle (pro plavidla, na která se vztahuje článek 7. tohoto Nařízení)
 • důkaz, že plavidlo je způsobilé k plavbě
 • důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je schopna řídit plavidlo shodně s předpisy země původu pod jejíž vlajkou pluje, popřípadě shodně s předpisy Chorvatské republiky
 • důkaz o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetím osobám (povinné ručení).
 • důkaz o vlastnictví nebo zplnomocnění k používání plavidla.

Postup před vyplutím z Chorvatské republiky

Článek 9.

Velitel plavidla je povinen před vyplutím z Chorvatské republiky:

 • podstoupit hraniční kontrolu a
 • ověřit seznam posádky na kapitanátu nebo lodním úřadu

Pobyt za účelem účasti ve sportovních soutěžích nebo nautických výstavách

Článek 10.

 1. Plavidlo, které se zúčastňuje sportovních soutěží nebo přijíždí do Chorvatska za účelem prezentace na nautické výstavě, nemusí mít nálepku pod podmínkou, že organizátor sportovní soutěže nebo nautické výstavy plavidlo přihlásil nadřízenému kapitanátu nejpozději 5 dnů před začátkem soutěže nebo výstavy.
 2. Osvobození z odstavce 1. tohoto článku se vztahuje na plavidla, která se vystavují na nautické výstavě bez úmyslu plavby v Chorvatské republice.
 3. K přihlášce je organizátor sportovní soutěže povinen přiložit i seznam osob, které se
  budou na plavidlu nacházet.

Inspekční kontrola

Článek 11.

 1. Kontrolu dodržování tohoto Nařízení vykonávají inspektoři bezpečnosti plavby, osoby pověřené k provádění inspekčních kontrol bezpečnosti plavby, osoby pověřené k provádění celní kontroly a policie.
 2. Pokud osoba z odstavce 1. tohoto článku zjistí, že plavidlo nebo velitel nevyhovují podmínkám tohoto Nařízení, zakáží plavbu plavidlem do odstranění zjištěného nedostatku.
 3. Pokud nedostatek nelze odstranit v přijatelném termínu a plavidlo přijelo do Chorvatské republiky mořskou cestou, osoba z odstavce 1. tohoto článku nařídí vyplutí plavidla z vnitřních vod a teritoriálního moře Chorvatska.
 4. Kromě opatření z odstavce 2. a 3. tohoto článku, osoby z odstavce 1. tohoto článku zahájí přestupkové řízení, popřípadě vysloví i jiná zákonná opatření.

Přechodná a konečná nařízení

Článek 12.

 1. Přihlášení příjezdu a pobytu zahraničních plavidel ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatska, které bylo vyřízeno před nabýváním platnosti tohoto Nařízení zůstává platné do konce období, na které bylo vydané.
 2. Plavidlem, které má povolení k pronájmu jachet a loděk pod cizí vlajkou (charter licence) ve smyslu směrnic Nařízení o podmínkách pro příjezd a pobyt zahraničních plavidel pro sport a rekreaci ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatska (Narodne novine číslo 16/01, 118/01, a 45/04), se může provozovat tato činnost v Chorvatské republice do skončení platnosti charter licence za podmínek, předepsaných článkem 1030. Námořního zákoníku (Narodne novine číslo 181/2004).
 3. Pokud shodně s národními předpisy země pod jejíž je plavidlo vlajkou, osoba, která velí plavidlu nemusí být způsobilá k jeho řízení, je povinna si obstarat odpovídající osvědčení nebo vysvědčení o způsobilosti ve skladu s předpisy Chorvatské republiky, nejpozději do 1. ledna 2006.

Článek 13.

Dnem nabývání platnosti tohoto Nařízení přestává vážit Nařízení o podmínkách příjezdu a pobytu zahraničních plavidel pro sport a rekreaci ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky (Narodne novine číslo 16/01, 118/01 a 45/04).

Článek 14.

Toto Nařízení nabývá platnosti osmý den ode dne oznámení v Narodnim novinama.

Třída: 011-01/04-02/61
Č. jedn: 530-04-04-1
Záhřeb

PŘEDSEDA VLÁDY
Prof. Dr. Ivo Sander

Na základě článku 1021. odstavec 3. ve spojení s článkem 12. odstavec 3. Námořního zákoníku (Narodne novine číslo 181/04), Ministr moře, cestovního ruchu, dopravy a rozvoje vydává:

NAŘÍZENÍ O VÝŠI POPLATKU ZA BEZPEČNOST PLAVBY, KTERÝ JSOU POVINA PLATIT ZAHRANIČNÍ PLAVIDLA

Článek 1.

Poplatek za bezpečnost plavby platí zahraniční plavidla pro sport a rekreaci, která plují ve vnitřních námořních vodách a v teritoriálním moři Chorvatské republiky za účelem sportu a rekreace.

Článek 2.

Poplatek z odstavce 1. tohoto Nařízení vybírají kapitanáty nebo lodní úřady při příležitosti obstarávání nálepky a to podle délky jachty nebo člunu v následujících částkách:

1. Za čluny:

 • do 2,5 m délky s pohonným zařízením o síle přes 5 KW 140 kn
 • od 2,5 m do 4 m délky 210 kn
 • od 4 m do 5 m délky 280 kn
 • od 5 m do 6 m délky 350 kn
 • od 6 m do 7 m délky 525 kn
 • od 7 m do 8 m délky 630 kn
 • od 8 m do 9 m délky 735 kn
 • od 9 m do 10 m délky 840 kn
 • od 10 m do 11 m délky 945 kn
 • od 11 m do 12 m délky 1 050 kn

2. Za jachty:

 • od 12m do 15 m délky 1 225 kn
 • od 15 m do 20 m délky 1 400 kn
 • od 20 m do 30 m délky 1 575 kn
 • přes 30 m délky 1 750 kn

Částky z článku 2 tohoto Nařízení se snižují o 10% za každou následně vydanou nálepku, do maximálně 50% výše poplatku.

Snížení částky poplatku z předcházejícího odstavce tohoto článku se poskytuje i zahraničním jachtám a člunům, které si předběžně opakovaně vyřídily přihlášku příjezdu a pobytu ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky před nabytím platnosti tohoto Nařízení.

Článek 3.

Délkou člunu nebo jachty z článku 2. tohoto Nařízení je délka uvedená v dokladech člunu nebo jachty v souladu s národními předpisy státu, pod jehož vlajkou pluje.

Pokud člun nebo jachta z článku 2. tohoto Nařízení nemá platné doklady, ze kterých je viditelná jeho délka, pak se za délku plavidla považuje délka jejího trupu popřípadě délka od krajního bodu přídě do krajního bodu zádě plavidla, měřená paralelně s úrovní vody, která odpovídá plně naloženému plavidlu zásobami a s největším povoleným zatížením plavidla.

Článek 4.

Toto Nařízení nabývá platnosti dnem vydání v Narodnim novinama

Třída: 011-01/04-02/97
Č.jedn.: 530-04-04-3
Záhřeb 30. prosince 2004

MINISTR
Božidar Kalmeta

 

NOVINKY V NÁMOŘNÍ TURISTICE CÍLE
 • vytvořit podmínky pro další udržitelný rozvoj námořní turistiky na Jadranu
 • zabránit chartru na černo prostřednictvím dvou ustanovení – nálepky a seznamu cestujících
 • zvednout ekologické standardy

 Kapitán plavidla, které vplouvá do Chorvatska po moři, je povinen vplout nejkratší cestou do nejbližšího přístavu pro mezinárodní dopravu k pohraniční kontrole a udělat následující:

-       obstarat nálepku

-       ověřit seznam posádky - u příslušného kapitanátu nebo lodního úřadu v přístavu pro mezinárodní dopravu.

 Údaje o jachtě nebo člunu budou zapsány do ústřední databáze údajů Ministerstva moře, cestovního ruchu, dopravy a rozvoje, což:

          -     umožní snadnější sledování plavby zahraničních plavidel a tím se zvýší bezpečnost plavby

-      sníží možnost provádění charteru na černo.

 

NÁLEPKA

-        Plavidlo musí být na viditelném místě (na trupu nebo nadstavbě) označené nálepkou

-        Potvrzuje, že jsou splněné podmínky k pobytu plavidla na Jadranu.

-        Nálepku nemusí mít plavidlo, jehož délka je menší než 2,5 m nebo má celkovou sílu pohonných strojů menší než 5 kw.

-       Nálepku nemusí mít plavidla na vesla bez ohledu na jejich délku (např. kajak, kanoe nebo šlapadlo)

-       Nálepku nemusí mít plavidlo dokud je v úschově v přístavu nebo na jiném povoleném místě v Chorvatsku

-       Platnost je na rok ode dne vydání

-       Nálepku vydává kapitanát nebo lodní úřad

-       Při vydávání nálepy kapitanát ověří, jestli plavidlo a posádka splňují podmínky pro plavbu v Chorvatsku.

-      Kapitán plavidla, které má v úmyslu měnit posádku v průběhu plavby v Chorvatsku, je povinen při obstarávání nálepky u příslušného kapitanátu či lodního úřadu, ověřit seznam osob, které budou pobývat na plavidlu v období platnosti nálepky.

-       Předpokládá se, že na zahraničním plavidle v období platnosti nálepky se může směnit počet osob, odpovídající dvojnásobku kapacity plavidla.

-       S nálepkou každé plavidlo obdrží námořní informační mapu, která obsahuje výňatky základních předpisů o bezpečnosti plavby, ochrany moře před znečištěním,  údaje o námořní pátrací a záchranné službě (9155) a seznam všech přístavů námořního cestovního ruchu na Jadranu.

-        Za vydání nálepky se platí poplatek, který v celkové částce není větší než v minulých létech, včetně slev pro hosty, kteří více let po sobě připlouvají na chorvatský Jadran.

 

ČÁRTROVÁ ČINNOST

-      Podle nového Námořního zákoníku, vykonávání činnosti pronajímání plavidel, je povoleno pouze plavidlům pod chorvatskou vlajkou.

-        Zahraničním jachtám a člunům, které chtějí i dále pokračovat v čártrové činnosti je zákonem umožněno aby do 30. září 2005 pokračovali v této činnosti pod podmínkou, že si obstarají Povolení k dočasnému vykonávání činnosti a požádají o zápis do chorvatské evidence.

-       Majitel člunu nebo jachty je povinen do 30. září 2005 předložit důkaz o začlenění do volné dopravy a uhrazení DPH na základě čeho může kapitanát vykonat postup konečného zápisu.

-       Výši poplatku za zápis ustanovuje ministr moře, cestovního ruchu, dopravy a rozvoje a činí  10.000 – 50.000 kun závisle na délce plavidla (člunu nebo jachty).

-       Doposud projevilo úmysl k zápisu do chorvatské evidence přes 500 zahraničních člunů a jachet.

-      Majitelé člunů a jachet, kteří se baví chartrem, budou muset elektronickou cestou přihlašovat změnu posádky, čímž se osvobozují od ověřování seznamu cestujících v kapitanátech a lodních úřadech a údaje, zapsané v centrální databázi Ministerstva, budou dostupné i ostatním státním orgánům (celní správa, daňový úřad, policie) i samotným námořním turistům.

 

SANKCE

Pokud během inspekční kontroly pověřený inspektor ustanoví, že na plavidle pobývá osoba, která není uvedena na seznamu osob, nebo seznam osob neexistuje nebo není správně ověřen nálepkou, usoudí, že plavidlo vykonává kabotáž (čarter na černo)  a použije

-          přestupkové sankce

-          ochrannou míru zabavení plavidla

jak je předepsáno Námořním zákoníkem.